Πολιτική Ποιότητας

Η λειτουργία του Διαγνωστικού Κέντρου «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO9001:2015, καθώς και στις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των Διαγνωστικών Κέντρων.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει σαν κεντρικό άξονα τους πελάτες του Κέντρου, οι οποίοι εξετάζονται για προληπτικούς, διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους. Ο σχεδιασμός έχει ως στόχο να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις & προσδοκίες των «πελατών» και λοιπών αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη της όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος και τον διαρκή εμπλουτισμό και την επέκταση της Επιχειρησιακής γνώσης.