Πολιτική Ποιότητας

Η λειτουργία των διαγνωστικών εργαστηρίων της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO9001:2015, καθώς και στις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των Διαγνωστικών Κέντρων.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει σαν κεντρικό άξονα τους πελάτες του Κέντρου, οι οποίοι εξετάζονται για προληπτικούς, διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους. Ο σχεδιασμός έχει ως στόχο να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις & προσδοκίες των «πελατών» και λοιπών αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη της όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, καθώς και η δημιουργία στους ωφελούμενους αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας, με σκοπό τη διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών.
 • Η τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Κέντρου.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του. Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:
  • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τα συμβούλια ποιότητας, στα πλαίσια των οποίων, εκτός των άλλων, καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα.
  • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη και η μέτρηση της ικανοποίησης τους.
  • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
  • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του ιατρικού, τεχνολογικού και διοικητικού προσωπικού.
  • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άυλων), για την αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου.
  • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης των προβλημάτων.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος και τον διαρκή εμπλουτισμό και την επέκταση της Επιχειρησιακής γνώσης.